කළුදිය පොකුණ තපෝභූමිය

කළුදිය පොකුණ පිහිටියේ අඩි 1000ක් පමණ උස මිහින්තලා කඳු වැටියේ එක් බෑවුමකය.මිහින්තලේ ප්‍රධාන කඳු ගැට කිහිපයකි . අම්බස්තලය,ඇත්වෙහෙර ක...
Read More

පෘථිවියේ තෙතමනය වැඩිම නගරය චෙරාපුංජි

ලොව තෙතමනය වැඩිම නගරය ලෙස සැලකෙන්නේ ඉන්දියාවේ නැගෙනහිර කදුකරයේ පිහිටි ‘චෙරාපුංජි‘ නගරයයි.මෙහි ජනගහණය 10000 ක් පමණ වේ .චෙරාපුංජි පිහි...
Read More

අඩාහැලෙන ඇල්ල (Andahalena Ella)

දකුණු පළාතේ   ඇල්පිටිය නගරයට ආසන්නව   පිටුවල නම් ප්‍රදේශයේ මෙම කුඩා දිය ඇල්ල පිහිටා ඇත. කොළඔ සිට පැමිණෙන්නේ නම්   දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්...
Read More